Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogen raad. ])e centrale raad kan dus vervallen. En de rechtspraak van de raden van beroep kan zóó hervormd worden, dat zij niet langer eigen rechtsgeleerd personeel vereischt.

Het geheele rechtsgeleerde personeel, krachtens de Beroepswet aangesteld, kan derhalve ontbeerd worden, (irootendeels, zoo niet geheel, zal het eene plaats vinden in de rechterlijke betrekkingen, die terzelfder tijd in de gereorganiseerde rechterlijke macht open komen. Voor de rest alleen zal het op wachtgeld worden gesteld. Het bedrag dier wachtgelden zal daarom miniem zijn. Aan den anderen kant wordt de begrooting van de salarissen ontlast, die de leden van den centralen raad en de rechtsgeleerden in de raden van beroep thans genieten; zij beloopen ongeveer f 130,000. Daar de salarieering van het nieuwe personeel der rechtbanken — en deze alleen worden sterker bezet — slechts eene uitgave van ongeveer f 75,000 a f 100,000 zal vergen, geeft de invoering van de administratieve rechtspraak op zichzelve dus per saldo eene zekere jaarlijksche winst. Zij strekt in mindering van de lasten, die de voorgestelde salarisverhooging en, voor zoover het tegenwoordige rechterlijk personeel betreft, de vrijwillige of verplichte pensionneering aan de schatkist opleggen.

§ 17. Voordeelen der inlijving van den administratieven rechter bij de rechterlijke macht: financieele en ide'èele.

No. 1. Financieele voordeelen.

Welke voordeelen worden verkregen, als de administratieve rechter op den voorgestelden grondslag bij de rechterlijke macht wordt ingelijfd ? Ze zijn tweeërlei.

Daar zijn vooreerst voordeelen van financieelen aard. De administratieve rechter vindt, als lid der rechterlijke macht, vanzelf eene plaats in de paleizen van justitie ; hij krijgt de daar gevestigde bibliotheken tot zijne beschikking; hij kan van het lager dienstpersoneel, bij de bestaande colleges aangesteld, diensten vorderen. Op liet stuk van gebouwen en kleine uitgaven wordt bijgevolg belangrijk bespaard.

Dit is niet de eenige bezuiniging. De administratieve kamers zullen door griffiers worden bijgestaan. Bij de meeste colleges hebben de leden der griffiën liet. echter niet zóó volhandig, of ze kunnen zonder bezwaar ook nog met de werkzaamheden in de administratieve kamer worden belast. Slechts bij een deel der bestaande colleges zal het getal griffiers dus verhoogd moeten worden.

Gelijk de arbeidskracht der griffiers, kan ook die der rechters beter w orden benut, Er zijn toch rechtbanken, wier werkzaamheden zóó beperkt zijn, dat bij goede arbeid,sverdeeling een liarer leden de administratieve rechtspraak zeer wel voor zijne rekening kan nemen. Zulke rechtbanken - en haar aantal is vrij groot — hebben dus tengevolge van de invoering der administratieve rechtspraak in het geheel geene versterking van personeel van noode. Er behoeft in die colleges slechts een doctor in de rechtswetenschap door een doctor in de rechts- en staatswetenschap vervangen te worden.

Sluiten