Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

administratief besluit of eene administratieve handeling of weigering. De appreciatie der feiten, waarop zulke administratieve daden steunen is aan het vrije inzicht der administratie overgelaten. Beperkende bewijsregels binden haar niet, omdat de onvolkomenheid van het bewijs haar niet van de verplichting ontheft, een besluit te nemen of eene handeling te verrichten. En evenals de administratie zal de rechter, die haar daden te beoordeelen krijgt, steeds tot eene beslissing moeten komen. Hoe onvolkomen liet. bewijs ook zij, hij zal zich daarmede moeten zien te redden. Of, om deze gedachte in technisclien vorm te kleeden, ook de rechter zal de bewijskracht van het bewijsmateriaal naar vrije overtuiging waardeer en,. Vg. artt. 1G0 vv. On'tw.

§ 24. De gang van het onderzoek in het algemeen.

Het administratief g-eding begint met eene klacht; zij omschrijft de handeling, liet besluit of de weigering van de Overheid, waarover geklaagd wordt en bepaalt daarmede den omvang van liet rechterlijk onderzoek. Opdat die grens onveranderlijk zij vastgesteld, moet de klacht schriftelijk worden ingediend. Ter betere voorlichting van den rechter is het bovendien van belang, dat hij reeds vóór de behandeling ter terechtzitting verneemt, wat. de andere partijen van de klacht denken. Daarom wordt aan deze vergund, vertoogschriften naar aanleiding van de klacht bij den rechter in te dienen. Zoo ontstaat de eerste phase van het geding: de schriftelijke behandeling (Afd. 1, Tit. •ri, Boek II). . .

Het bewijs, waarop de rechter recht doet, wordt ter openbare zitting geleverd. Daar houden de partijen ook beschouwingen over feitelijke en rechtsvragen. Dit samenstel van handelingen vormt een ander istadium van liet geding: de behandeling ter terechtzitting.

Tusschen beide phasen in ligt het voorbereidend onderzoek: het geheel van rechterlijke handelingen en opdrachten, strekkend tot verzameling van het bewijsmateriaal, dat ter terechtzitting zal worden te berde gebracht. Te zamen vormen deze drie stadiën van behandeling (schriftelijke, voorbereidende, openbare) liet gelieele onderzoek, na afloop waarvan de rechter beraadslaagt en beslist. g. Boek II,

Tit. 3, Afd. 1, 2 en 3.

Aan deze natuurlijke groepeering van het proces sluit het ontwerp zich aan. Het volgt daarmee slechts de Beroepswet na, wier gelieele processueele inhoud trouwens aan dit ontwerp tot voorbeeld strekte. Voor zooverre het eigenlijk procesrecht betreft, regelen ontwerp en wet beide toch volmaakt hetzelfde onderwerp. Slechts zijn in het ontwerp die wijzigingen aangebracht, die uit zijn algemeen karakter voortvloeien. Leemten, die de practijk aanwees, zijn bovendien verbeterd. Te gelegener plaatse wordt daarop gewezen.

§ 25. De enkelvoudigheid van het onderzoek. Openbare bekendmaking der beroepen.

Ieder onmiddellijk belanghebbende kan beroep instellen. Over dezelfde wetsschennis kan derhalve meer dan eens geklaagd worden. Het

Sluiten