Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 32. De invloed van de invoering der administratieve rechtspraak op de bestaande administratieve instanties.

Do invoering der administratieve rechtspraak zal op de administratieve instanties terugwerken. Op liet eerste gezicht schijnt de invoering der administratieve rechtspraak zelfs beperking dier instanties op breede schaal toe te laten. Beide, rechterlijke en administratieve instantie, strekken toch tot repressie van administratief onrecht. Maakt dus het beroep op den rechter, dat thans zoo algemeen zal worden vergund, bijv. niet do tweede hoogere administratieve instantie overal overbodig? Zoo schijnt het, maar deze schijn bedriegt.

Het administratief appèl geeft niet alleen herstel van rechtsgrieven. Gebruik makend van haar vrij goedvinden, kan de administratieve hoogere instantie bezwaren opheffen, die met reclitsschennis niets te maken hebben, bezwaren tegen onoordeelkundig administratief beleid. ])e opheffing dezer bezwaren is voor de betrokkenen soms niet minder gewichtig dan liet herstel hunner rechtsgrieven. In landen, die bij de invoering der administratieve rechtspraak tegelijkertijd de administratieve instanties aanmerkelijk besnoeiden, bracht de administratieve rechtspraak dan ook onverwachte teleurstelling. Hier en daar op liet uitgestrekte terrein van liet publieke recht verloren de rechtzoekenden namelijk meer aan de verminderde bescherming tegen administratief wanbeleid, dan zij aan de verhoogde rechtszekerheid wonnen.

Die ondervinding, in den vreemde opgedaan, maant tot voorzichtigheids Totdat de ervaring uitspraak heeft gedaan, zal daarom iedere algemeene beperking van het administratief appèl, zooals bijv. de generale opheffing van liet beroep op de Kroon, achterwege moeten blijven. Yoor speciale beperking blijft trouwens dan. nog ruimte te over. Zoo menig administratief appèl loopt immers over onderwerpen, waarbij nooit anders dan rechtsvragen ter sprake kunnen komen. En waar een dergelijk appèl van eene hoogere op eene hoogste administratieve instantie openstaat, verliest het met de invoering der administratieve rechtspraak onbetwistbaar alle nut en dient het dus zeker te vervallen.

§ 33. Vernietiging en schorsing van besluiten door hoogere administratieve organen.

Besluiten van administratieve org-anen kunnen door hoogere organen wegens strijd met de wet of het algemeen belang worden geschorst en vernietigd. Welken invloed heeft nu deze mogelijkheid van schorsing of vernietiging op een beroep, dat bij den administratieven rechter is of kan worden ingesteld ?

Dit staat vast. Het- rechterlijk beroep mag niet worden uitgesloten, omdat een besluit blootstaat aan vernietiging door liooger administratief gezag. Vernietiging heeft ambtshalve plaats en om eene vernietiging, die onafhankelijk van den wil der belanghebbenden uitgesproken wordt, mogen dezen toch niet van hun beroep op den rechter verstoken worden. Te minder, omdat vernietiging enkel geeft vernie-

Sluiten