Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In art. 88 n°. 1 is naar de artt. 21 en 22 Ontw. verwezen. De practijk toonde de wenschelijklieid daarvan aan.

Art. 88 n°. 3. De „duidelijke omschrijving" van een besluit kan, als een afschrift overgelegd wordt, bestaan in de enkele verwijzing naar het in afschrift overgelegd besluit.

Art. 82 n°. 4 Beroepsw. eisclit de vermelding eener bepaalde vordering. In het administratief proces wordt echter geene vordering gedaan. Er wordt enkel geklaagd over zeker besluit, zekere handeling of weigering der administratie. Yg. § 18.

Artt. 90 en 91. De klacht moet den rechter de volle beteekenis van het opgeworpen geschil duidelijk maken. Maar ondanks de verplichte medewerking van eenen rechtsgeleerde slaagt het beroepschrift daarin misschien tocli nog niet. Daarom moet de voorzitter den klager schriftelijk of mondeling - want tal van klagers kunnen slecht met de pen overweg — omtrent het klaagschrift inlichtingen kunnen vragen. Daarom moet hij ook dadelijk van den verdediger de stukken, betrekkelijk het geschil, kunnen opvragen. De practijk heeft de noodzakelijkheid dezer maatregelen reeds overtuigend aangetoond. Yg. art. 90 Beroepsw.

Over de verschaffing van een afschrift van het aangevallen besluit, zie de M. v. T. op art. 85 Ontw.

Art. 92. \ g. artt. 84 en 85 Beroepsw. Voor zoover bij eenen onbevoegden rechter ingezonden beroepschriften betreft, is art. 84 minder juist. Het voert per slot van rekening (art. 86 Beroepsw.) tot de nietontvanlcelijJcverklaring van een beroep, waar de onbevoegdheid van den rechter moet worden uitgesproken. Yg. art. 94 Ontw.

Art. 93. Vg. artt. 84 en 85 Beroepsw. en de artt. 86 en 88 Ontw. (artt. 81, 82 en 83, lid 2, Beroepsw.). Yoor de niet vermelding van art. 85, lid 2, Ontw. (= art. 80, lid 1, Beroepsw.) zie de M. v. T. op art. 85 Ontw. Yg. art. 138 n°. 4 Ontw. en art. 85 Beroepsw.

Art. 94. Yg. art. 86 Beroepsw. en art. 46 Ontw. „Zonder nader onderzoek" is overbodig. Uit de artt. 98—100 Ontw. volgt reeds, dat geen onderzoek plaats grijpt.

„Beschikking". Yg. art. 43, lid 2, Ontw. en M. v. T. daarop.

A oor beperking der gronden van niet-ontvankelijkheid, gelijk in art. 86 Beroepsw., bestaat geen reden.

In verband met art. 92 Ontw. is „kennelijk onbevoegd" in art. 94 ingevoegd. Yg. M. v. T op art. 92.

De beschikking, in art. 94 bedoeld, is bestemd, het proces zonder nader onderzoek af te doen. W aar twee of meer klagers zijn en het beroep slechts ten aanzien van enkelen hunner niet-ontvankelijk is, zou eene beschikking, die deze partieele niet-ontvankelijkheid uitsprak, dus geen doel bereiken. Vandaar het voorschrift van art. 94, lid 3.

Art. 95. Dank zij deze bepaling, zal de president voortaan tal van onbeteekenende beschikkingen alleen kunnen wijzen. Ten einde de toestemming zijner medeleden te erlangen, zal hij slechts de stukken

Sluiten