Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP VAN WET

( Wijziging der wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie.)

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de regeling- eener algèmeene administratieve rechtspraak wijziging en aanvulling van de Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie noodzakelijk en wenschelijk maakt;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

De Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie ondergaat de volgende wijzigingen:

Artikel 1.

Artikel 2 wordt gelezen als volgt:

Onverminderd het in andere wetten bepaalde, neemt de regterlijke magt, oordeelende in burgerlijke zaken, kennis van alle burgerregtelijke regtsvorderingen.

Artikel 2.

Achter artikel 2 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2a. Onverminderd het in andere wetten bepaalde, neemt de regterlijke magt, oordeelende in strafzaken, kennis van alle strafbare feiten.

Artikel 2b. Onverminderd het in andere wetten bepaalde, neemt de regterlijke magt, oordeelende in administratieve zaken, kennis van alle beroepen tegen besluiten, handelingen en weigeringen van administratieve organen.

Artikel 3.

Artikel 11, n°. 4d wordt gelezen als volgt:

d. de verpligting tot geheimhouding wordt opgelegd.

Sluiten