Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in administratieve zaken door de arrondissements-regtbanken, binnen kun regtsgebied, in eersten aanleg gewezen.

Artikel 29.

Ackter artikel 71 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 72. De geregtshoven vonnissen met drie raadsheeren.

Artikel 30.

Artikel 83 wordt gelezen als volgt:

Eene bijzondere wet reg-elt de samenstelling van den hoogen laad, alsmede de jaarwedden der leden van en der ambtenaren bij dien raad.

Artikel 31.

Ackter artikel 83 worden vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 83a. De kooge raad is ingedeeld in eene of meer burgerlijke, eene of meer administratieve en eene of meer strafkamers.

Artikel 836. Als leden der burgerlijke en der strafkamers worden de raadskeeren aangewezen, die den graad van doctor in de regtswetenschap bezitten.

Als leden der administratieve kamers worden de raadskeeren aangewezen, die den graad van doctor in de regts- en in de staatswetenschap bezitten.

Met toestemming van Onzen Minister van Justitie kan bij de samenstelling der kamers van de bepaling'en van liet tweede lid van dit artikel worden afgeweken.

Artikel 83c. Ingeval van ziekte of belet van eenen raadsheer, die als lid eener kamer moet optreden, wordt hij bij voorkeur vervangen door eenen raadsheer, die den in artikel 836 voor het lidmaatschap dier kamer vereisckten graad bezit.

Artikel 83d. Ingeval van ziekte of belet van den griffier, wordt hij, bij gebreke van eenen substituut-griffier, vervangen door eenen beëedigden klerk ter griffie.

De beëedigde klerken ter griffie worden door den koogen raad tot wederopzeggens benoemd. Zij moeten den Vollen ouderdom van 25 jaren bereikt hebben en leggen, alvorens in bediening te treden, den door Ons vast te stellen eed (belofte) af.

Beëedigde klerken ter griffie, die niet eenen graad bezitten, als in artikel 86 bedoeld, zijn niet bevoegd, den griffier ter teregtzitting te vervangen.

Artikel 32.

Artikel 86 wordt gelezen als volgt:

De raadskeeren van den lioogen raad, benevens den griffier, moeten,

Sluiten