Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komstig de bepalingen der wet van 9 April 1877 (,Staatsblad n°. 79), zooals die bij latere wetten is gewijzigd, aanspraak hebben, totdat de jaarwedde, op welke zij overeenkomstig de bepalingen dezer (nieuwe) wet aanspraak liebben, meer dan f 2000 bedraagt.

Een ambtenaar, als bedoeld in lid 1, ontvangt evenwel van den aanvang af de jaarwedde, op welke hij overeenkomstig de bepalingen (ezer (nieuwe) wet aanspraak heeft, indien hij, binnen eene maand^na de inwerkingtreding dezer wet, zijnen daartoe strekkenden wensoh aan < ms kenbaar maakt.

Slotbepalingen.

Artikel 22.

Die artikelen 1 en 2 der wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79) en de staten, belioorende bij de artikelen 01 en 110 der wet op de regterlijke organisatie en liet beleid der justitie, zijn, met alle daarin aangebrachte wijzigingen, ingetrokken.

Artikel 23.

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

De artikelen ■> en 7 treden in werking, zoodra de dag' voor de inwerkingtreding dezer wet is bepaald.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden g'eplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering* de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Sluiten