Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phosphorwaterstof en verschillende organische verbindingen, die alle onze reukzenuwen onaangenaam prikkelen; ook koolwaterstoffen treden soms in niet geringe hoeveelheden op.

Naast dezen, ik zou haast zeggen natuurlijken ontbindingsweg, is er nog een andere, het moge eenigszins vreemd klinken, onnatuurlijke. Daarmede wordt n.1. bedoeld de verbranding.

Hier wordt niet langs de lijn van afdalend leven, doch langs een geweldadigen, zuiver chemisch-mechanischen weg geheel hetzelfde bereikt. Onder productie van warmte wordt ook hier de hoog georganiseerde stof gebracht tot haar hoogsten oxydatievorm, waarin de stof vervolgens gaat rusten, om wellicht straks wederom te worden betrokken in den kringloop des levens.

Men kan derhalve de rotting van een organisme vergelijken met eene langzame verbranding, en in overeenstemming daarmede zijn bij een normaal verloop van liet rottingsproces de eindproducten gelijk aan die, welke door verbranding zouden worden verkregen.

Men vindt dus de koolstof terug in den vorm van koolzuur, de stikstof als nitraat, de zwavel als zwavelzure zouten en de phosphor als phosphorzure verbindingen, terwijl de waterstof zich met de zuurstof gedeeltelijk tot water vereenigt.

Voor een goed verloop van het rottingsproces is onbelemmerde toetreding der dampkringslucht een onmisbaar vereischte, wijl de aërobe bacteriën zonder zuurstof niet kunnen leven en werken.

Zoowel bij de keuze der begraafplaats als bij de wijze waarop het lijk aan de aarde wordt toevertrouwd, heeft men met dezen eisch terdege rekening te houden.

Wat het eerste betreft, zoo kieze men, zoo mogelijk, een permeabelen, d. i. goed doordringbaren bodem en begrave niet te diep, in geen geval zóó diep, dat het grondwater wordt bereikt. Toch behoort anderszins gezorgd te worden, dat zich een niet al te dunne laag grond boven het lijk bevindt, opdat de gassen der anaërobe rotting door de bovenliggende aarde kunnen worden geabsorbeerd en door de zuurstof der lucht geoxydeerd.

Voldoet men aan deze eischen, dan — nauwgezette onder-

Sluiten