Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoekingen, o. a. ingesteld door Schulzenberger in opdracht der »Commission d'assainissement des cimetières Parisiens", waarborgen zulks — bereiken geen schadelijke of kwalijk riekende gassen de oppervlakte. Voorts lijdt het geen twijfel, dat, zoo de bodem voldoende permeabel is, alle organische stof binnen niet te langen tijd zal zijn verteerd, waaruit volgt, dat de grond zich niet met organische stof zal verzadigen.

In de tweede plaats verdient het aanbeveling de kist, waarin het lijk wordt neergelegd, zoo in te richten, dat het binnendringen der lucht niet ten eenmale is buitengesloten.

Het zal U wellicht bekend zijn, dat de regel der Cisterciëncers voorschrijft, dat zij zonder kist en enkel in eene pij gehuld moeten worden begraven. Dit is — laat ik het maar zonder schroom zeggen — eigenlijk de ideale wijze van begraving, waarbij aan de te stellen eischen het best wordt voldaan. Daar deze wijze van begraven echter in ons land niet is toegelaten, zijn deze kloosterlingen bij ons in dit punt gedispenseerd.

De wijze van begraven in den ouden tijd stemde er echter vrijwel mede overeen.

De Israëlieten hielden er voor het gewone volk massabegraafplaatsen op na, waarin de lijken zonder kist werden neergelaten, zooals ons uit de geschiedenis van Urias bekend is.

»Et eduxerunt Uriam de Aegypto, et adduxerunt eum ad regem Joakim, et percussit eum gladio, et projecit cadaver ejus in sepulchris vulgi ignobilis." (Jerem. XXIV, 23).

De begraafplaatsen, bestemd voor een enkel persoon of eene enkele familie, behoorden dan ook tot de uitzonderingen. Dit was eveneens het geval bij de Romeinen, waar het hebben van sarcophagen een voorrecht der rijken was.

Deze steenen doodkisten, waarvan ons eene herleving bekend is in de z.g. tachyphagen, werden echter al spoedig vervangen door houten kisten. Maar ook dat artikel vond men in sommige tijden te duur, zoodat keizer Joseph II den wensch uitsprak, dat men zich enkel in een laken gehuld zou laten begraven. Slechts één persoon heeft 's keizers wensch in vervulling doen gaan, n.1. de generaal Psokost.

Ook te Dresden zijn sommige families op deze eenvoudige

Sluiten