Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben ten onzent een wetsartikel, dat de artsen verplicht de doodsoorzaak van hun overleden patiënten op te geven. De wet spreekt hier van »hun" patiënten, waarbij dus de mogelijkheid open blijft, dat de geneesheer den patiënt de laatste dagen vóór diens dood niet heeft behandeld. Gevolg daarvan is, dat men hier als praktijk het volgende krijgt: de geneesheer constateert in de eerste plaats den dood en stelt verder met de wetenschap, die hij bezit of alsnog verkrijgt, de doodsoorzaak vast. Een regelmatig en vooral deskundig onderzoek vindt niet plaats.

Zoo is mij een geval ter oore gekomen, waarbij als doodsoorzaak een normaal ziektegeval was opgegeven, terwijl bij een later sectieonderzoek een brok sublimaat uit den mond van den doode te voorschijn kwam.

Gevallen, waarbij moord over het hoofd werd gezien, zijn insgelijks niet zeldzaam.

In mijn ambtsgebied is het voorgekomen, dat eene vrouw werd vergeven, doordat men haar azijn-extract ingoot. In de opgave der doodsoorzaak bleek niets daarvan; de vrouw werd begraven en eerst vele jaren later is het feit van de vermoording der vrouw uitgelekt.

Dit alles bewijst, dat onze doodschouw feitelijk niet veel meer is dan de simpele constateering van den dood; een forensisch onderzoek is het allerminst, en het is zeer de vraag, of het dit wel zijn kan. In de meeste gevallen immers kan een nauwkeurig onderzoek van het lijk niet plaats vinden, zonder met bestaande zeden en gebruiken in heftig conflict te geraken. Dan ook verzet de plaats zich meestal tegen het instellen van een nauwgezet onderzoek. Ruimte en licht ontbreken daarvoor, en hoe gemakkelijk kunnen dan bepaalde aanwijzingen, als bijv. lichtroode kleur, niet over het hoofd worden gezien.

Ook het feit, dat voor een goed onderzoek het lijk geheel ontkleed zou moeten worden, levert bezwaar op. Zelfs bij een oppervlakkig onderzoek kan gemakkelijk zooveel over het hoofd worden gezien. Zoo denk ik hier aan een steek met een lange naald onder de mamma, een steek met een dergelijk instrument in het oor of in den neus van een kind tot in de hersenen, de praktijken der abortus criminalis, enz. enz., alle bewijzen

Sluiten