Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de stelling, dat de gewone doodschouw, zooals deze in de praktijk toepassing vindt, uit forensisch opzicht geen betrouwbare resultaten oplevert.

Nu concludeeren de voorstanders der lijkverbranding wel is waar uit deze feiten, dat de aan de begraving voorafgaande wettelijk verplicht gestelde lijkschouwing slechts in weinige gevallen tot opsporing van misdaden leidt en dat vele ongerechtigheden door het graf omsloten worden gehouden, maar men vergeet daarbij, dat een zaakkundig oog vóór het begraven toch nog menige omstandigheid die op den overledene betrekking heeft, aan het licht zal vermogen te brengen. In de eerste plaats geldt het hier de kwestie der identiteit, waarmede de zonderlingste vergissingen hebben plaats gevonden.

Personen, wier lijk men dacht te hebben begraven, kwamen later wederom te voorschijn, deelen van dieren heeft men aangezien voor die van menschen enz. Maar daartegenover staat ook weer dit, dat men door bekende beenbreuken, tatoueeringen, bepaalde vulling van het gebit en meer andere uiterlijke teekenen er dikwijls in geslaagd is de identiteit van personen nog jaren na hun dood vast te stellen.

Uit dit alles volgt, dat de schouwing van een reeds begraven lijk in meerdere gevallen heeft geleid tot het verkrijgen van waardevolle gegevens niet alleen voor het constateeren van een gepleegde misdaad, doch evenzeer voor het verschaffen van rechtszekerheid omtrent betwiste punten op burgerrechtelijk gebied.

Om met dit laatste te beginnen, er zijn gevallen bekend, waarbij lijkschouwing geboden werd door het belang eener verzekeringsbank. De vraag kan zich nl. voordoen, of het overlijden van een verzekerd persoon is toe te schrijven aan een natuurlijke doodsoorzaak, dan wel aan een ongeval.

Ook is het voorgekomen, dat de identiteit van een lijk moest worden vastgesteld, en wat in zoodanig geval door een ervaren obductor kan worden aangetoond, is eenvoudigweg verbazend. Door schijnbaar kleinigheden, als b.v. eene tatouëering, een geplombeerde tand, een gebroken vinger en dergelijke dingen, kan soms de identiteit worden vastgesteld of eene vergissing ge-

Sluiten