Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheurd, door de zee verzwolgen, door de aarde overdekt of door de vlammen verteerd wordt, terwijl immers voor de lijken elke vorm van begrafenis, zoo zij dien gevoelen, eene straf, zoo zij dien niet gevoelen, een geneesmiddel is, juist wegens de snelheid der vernietiging.

In deze dwaling bevangen, beloven zij zich zeiven, als rechtvaardigen, een gelukzalig eeuwigdurend leven na den dood, aan de anderen, als zijnde onrechtvaardigen, eeuwige straf"').

De christen, Octavius, weerlegt den heidenschen debater in de volgende termen:

«Denkt gij dan, dat, wanneer aan onze stompzinnige oogen iets wordt onttrokken, dit ook voor God verloren gaat?

Zeker, geheel het lichaam, het moge verdrogen tot stof, het moge tot vocht worden opgelost, tot asch worden samengeperst of tot damp verdund, wordt aan onze waarneming onttrokken, doch blijft voor God, den bewaker der elementen, bewaard. En wij vreezen geenszins, zooals gij (heidenen) dat gelooft, voor eenig nadeel door een bepaalden vorm van begrafenis (bedoeld wordt lijkverbranding), doch wij houden ons aan de oude en betere gewoonte van het begraven in den grond. En let er eens op, hoe ons tot troost geheel de natuur naar toekomstige opstanding streeft. De zon gaat onder en verrijst weer; de sterren zinken en keeren wederom terug; de bloemen sterven en herleven; de struiken worden na verdorring opnieuw groen, de zaden ontkiemen, na eerst te zijn verrot. Zoo ook verbergt het lichaam in den tijd zijne groeikracht door schijnbare verdorring, evenals dit in het winterseizoen met de boomen

i) Gemina dementia! coelo et astris, quae sic relinquimus ut invenimus, interitum denunciare: sibi mortuis et exstinctis, qui, sicut nascimur, et interimus, aeternitatem repromittere. Inde videlicet et exsecrantur rogas, et damnant ignium sepulturas. Quasi non omne corpus, etsi flaramis subtrahatur, annis tarnen et aetatibus in> terram resolvatur: nee intersit, utrum ferae diripiant, an maria consumant, an humus contegat, an flamma subducat: quum cadaveribus omnis sepultura, si sentiunt, poena sit, si non sentiunt, ipsa conficiendi celeritate medicina. Hoe errore decepti beatam sibi, ut bonis, et perpetim vitam mortuis pollicentur: cateris, ut injustis, poenam sempiternam. (Minucii Felicis Octavius, XI, 2, 3 et 4).

Sluiten