Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAXIME GORKY.

De naam van Maxime Gorky is op aller lippen. Over geheel Europa brengt een broederlijk medelijden de letterkundige wereld in beweging over het onzekere lot van den Russischen schrijver. Onvoldoende ingelicht als wij zijn, zouden wij niet onpartijdig kunnen kiezen tusschen de talrijke tegenstrijdige berichten, die volgens de eenen van Gorky een oproermaker, volgens de anderen een slachtoffer maken van het smartvol drama op 22 Januari 1.1. wij weten alleen, dat hij ongelukkig is; verdiend of niet verdiend, heeft ieder ongeluk recht op ons medelijden: dit is een der schoonste tradities der Fransche edelmoedigheid.

Het past ons niet een vonnis te vellen over de motieven, die in andere landen de daden der Regeeringen voorschrijven; wij zijn slechts bemiddelaars, die steeds geneigd zijn, om in de lankmoedigheid een der schoonste sieraden der hooge machten te zien.

Wie is toch die man, welke in onze dagen zooveel warme genegenheid, en zooveel verbittering opwekt? Men mag veilig aannemen, dat hij aan zeer weinigen van hen, die hem beklagen, verheffen of veroordeelen, bekend is.

Het is nauwelijks vier jaren geleden, dat de naam van Gorky in Frankrijk begon door te dringen. Men vertaalde bij ons eenige brokstukken van zijn werken. Nieuwsgierig om deze in hun geheel te kennen, en verlangend om hun hun juiste plaats in te ruimen in

Sluiten