Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrouw niet schelen; een koetsier, een heer, een officier, allen zijn mannen . . . , En allen zijn voor haar gelijk varkens; allen zoeken slechts een en dezelfde

zaak ieder streeft naar hetzelfde doel het meest

ontvangen en het minst betalen. De eenvoudige man is nog de beste, de deugdzaamste. Ik ben een eenvoudig man ; de vrouwen bemerken dat zeer goed in mij ; zij

zien, dat ik haar niet zal beleedigen, dat wil zeggen

enfin dat ik haar niet zal bedriegen. De vrouw,

weet u, zondigt, en zij vreest niets zoo zeer als de bespotting, de beleedigingen, die men haar aandoet. Zij heeft meer schaamte dan wij....»

De toevalligge gezellinnen welke Gorky aan zijn «zwervers» geeft, wekken slechts een oogenblik zijn belangstelling wegens ongewoon groote misdrijven, b.v. wanneer zij tegelijkertijd een vader en een zoon in haar netten vangen, deze twee wilden tegen elkander opstaan en eindelijk dengene kiezen, die in dit duel de grootste «levenskracht» heeft getoond. Aldus is het onderwerp van «. Malva*, en van tSur le Radeaun. En wanneer de kunstenaar bij uitzondering de figuur van Malva met eenige welwillendheid heeft geschetst, dan is het, omdat zij, even goed als een man, de type verpersoonlijkt van het prachtige zwervende dier, dat onbedwingbaar en voor wie alles ter wereld buit is, zonder ooit door een buit verzadigd te worden.

«Gij gelijkt niet op een vrouw!» — zegt Seriojka tot haar. Toch is het de eenige aan welke de schrijver alle bekoorlijkheden der vrouw heeft weten te geven. Men begrijpt, dat zij betoovert, die sirene onder de visschers der Krim ; de ziel der zee dartelt in haar groene oogen, en in haar lach, die de mannen tart. Een magnetische stroom gaat uit van haar wezen en deelt zich mede aan het zeelandschap, nergens is Gorky zoo kunstig geweest, nergens is hij zoo diep doorgedrongen in het lijden van die woeste harten. Ik geloof wel, dat Malva zijn meesterwerk is.

Korte aanhalingen zonder er geen voldoende idee van

Sluiten