Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het nationaliteitsgevoel moet aan de studie der mythologie het grootste belang worden gehecht, ook nog als oplossingssleutel van menigvuldige raadsels en eigenaardigheden, die het volksleven, vooral in zijne bijgeloovigheden, als met een wargaren omwinden. Een groot aantal overoude gebruiken en praktijken hebben hunnen oorsprong in het geloof der heidensche Germanen : vele derzelve werden door het zegevierend christendom bekampt en uitgeroeid; sommige door andere vervangen of gewijzigd, zoodat zij nu onbegrepen en bijna onverstaanbaar voortleven; andere, eindelijk, zijn onverminkt in hunne bloote uiterlijkheid overgebleven, maar zijn alle zonder ziel of zin, omdat het geloof, dat levend maakt, eraan ontbreekt.

Zulke zijn het geloof aan het bereden zijn van de mare (nachtmerrie) en de plichtplegingen, die bij eenvoudige lieden daarbij gebruikelijk zijn, alsook de gebedenformules die als bevrijdingsmiddels aangewend worden; zulke nog de joel- en lentefeesten, de houtvuren die op sommige dagen aangestoken worden en vele andere, zooals in den loop van dit werk verder zal blijken. Dit alles opsporen, vergelijken en tot zijnen mythologischen oorsprong terugbrengen behoort tot het bestek dezer wetenschap, en, op die wijze, zal het mogelijk worden een volledig beeld te teekenen van het Germaansche volk, in den ganschen omvang van zijn levenden ontwikkelingsgang. Hiermede is natuurlijk niet gezegd dat, in het onderhavig boek, alle vragen met hunne onderverdeelingen volledig opgelost zullen worden. Er wordt enkel een handboek gevergd, dus alleen de hoofdquestiën met methodische verklaring en terugwijzing op nog levende, mythologische overblijfsels. Daarenboven is de wetenschap der mythologie, vooral in Nederland, nog in hare eerste periode, in haren vormingstijd: de

Sluiten