Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon geworden van koning Harald. Odin daalde neder bij de menschen, noemde zich Hrossharsgrani en verzorgde zelf negen winters lang de opvoeding van den jongen Starkad op het afgelegen eiland Fenhring. De Noorsche Gautrekssage verhaalt hoe Thor, gebeten op Starkad wellicht sedert de schaking van Alphilde, en ook omdat hij een reuzenzoon was, de begunstiging aan Starkad door Odin bewezen, tracht tegen te werken. Eens droomde Starkad dat zijn beschermer Odin hem naar eene afgelegene woudplaats voerde waar elf goden zaten die Hrossharsgrani als Odin begroetten. Hier moest nu het lot van Starkad door de goden beslist worden. Thor begint met hem alle nakomelingschap te ontzeggen. Odin belooft hem dat hij drie menschengeslachten zal doorleven, maar Thor voegt er bij dat hij onder ieder geslacht eene schanddaad zal begaan. Odin wees hem de beste wapens toe, maar Thor weigerde hem alle grondbezit. Odin beloofde hem zege in iederen strijd, maar Thor bepaalde dat hij overal eene diepe wonde zou bekomen. Odin schenkt hem rijkdom in overvloed; Thor zorgt dat hij nooit genoeg zal hebben. Odin verleent hem de dichtergave; Thor wenscht dat hij alles vergete wat hij gedicht zal hebben. Odin vergunt hem grooten roem, terwijl Thor hem den haat van het gansche volk toewenscht. Hieruit blijkt dat de goden, zoowel als de menschen, aan grillen en driften onderhevig zijn, maar ook dat Odin in zijne bezorgdheid voor de helden de bovenhand behoudt, daar toch Starkad een beroemde strijder geworden en gebleven is. Zelfs is hij zoozeer de gunsteling van Odin,dat hij tot zijnen priester gewijd schijnt. Als immers de Noorweegsche koning Wikar met zijne gezellen, wegens strijdige winden, lang voor anker moest liggen, ging hij bij het Orakel te rade, hetwelk antwoordde dat Odin

Sluiten