Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeldzame wapens kostelijke sieraden en allerlei merkwaardige voorwerpen ontdekt worden. De Bautasteenen, die op de grafheuvels opgericht werden, dienden, volgens sommigen, om de zielen in het graf vast te drukken (i).

Toen de Germanen eenen trap hooger in de ontwikkeling geklommen waren, hadden zij een afzonderlijk zielenverblijf, de hel dat, zooals wij hooger getoond hebben, van een algemeen oponthoud der afgestorvenen tot eene plaats van zedelijke boetdoening geworden is.

Van uit het doodenrijk worden de zielen opgeroepen door bezweringen, wanneer iets verholens van hen moet vernomen worden. Zij schijnen immers buitengewone wetenschap te bezitten en op de goden meer invloed dan stervelingen verworven te hebben. Zoo reed Odin naar het rijk van Hel, zong een krachtig tooverlied om den geest eener waarzegster te bedwingen, en haar den sluier der toekomst te zien oplichten. Swipdag gaat naar den grafheuvel zijner moeder Gróa, roept haar door bezwering wakker van den dood, en vraagt haar hulp om zijne verloofde, Menglod, te kunnen veroveren : < ontwaak, Gróa, ontwaak, gij goede, ik roep u door de poorten des doods, bedenk dat gij uwen zoon hebt veroorloofd hier op den heuvel om hulp te smeeken ». Hij vraagt en bekomt dan van haar machtige tooverspreuken, die hem in allen nood en gevaar tot bescherming moeten strekken.

Freya wekt ook de reuzin Hyndla uit den doodslaap om met haar naar Walhalla te rijden en aan de bron van Odin's wetenschap te gaan putten. De goden

(l) J. Jacobs, DietscHe H'aranie en Belfort, (1901), i, 257.

Germaansehe Godenleer.

11

Sluiten