Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of elke recepis.

Bestuur.

Artikel 9.

Het Bestuur van de Yennootschap is, onder toezicht van een Raad van Commissarissen, opgedragen aan een Directeur.

Directeur.

Artikel 10.

De Directeur moet Nederlander zijn en zijn hoofdverblijf houden ter plaatse, waar de zetel dei Vennootschap gevestigd is of waar, ingevolge besluit van den Raad van Commissarissen, hot kantoor der Vennootschap zal worden gehouden.

Hij wordt voor den tijd van drie jaren benoemd door de Algemeene vergadering van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen legt aan de vergadering eene niet bindende aanbeveling van ten minste twee personen voor.

De Directeur is telkens terstond herbenoembaar.

Hij kan te allen tijde ontslagen worden door eene buitengewone Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming, de herbenoeming en het ontslag van den Directeur behoeft de bekrachtiging van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Om gewichtige redenen kan de Directeur door den Raad van Commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Het besluit tot schorsing kan slechts genomen worden in eene opzettelijk daartoe bijeen te roepen vergadering van dien Raad en wanneer twee derden van hetgeheele aantal Commissarissen zich daarvóór verklaren. Onmiddellijk na het besluit tot schorsing roept de Raad van Commissarissen, met opgaaf van redenen, de aandeelhouders op tot eene Buitengewone Algemeene vergadering, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den Directeur te beslissen. Den Directeur wordt

Sluiten