Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid gegeven, zich zoowel schriftelijk als mondeling te verantwoorden nopens de redenen, welke tot de schorsing aanleiding hebben gegeven, zulks zoowol voor den Raad van Commissarissen als in de vorenbedoelde Buitengewone Algemeene vergadering.

Bij tijdelijke verhindering, ontstentenis of schorsing van den Directeur worden de wijze waarop, en de persoon of de personen door wie zijne betrekking zal worden waargenomen door den Raad van Commissarissen aangewezen; ingeval van schorsing, behoudens de goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

De bezoldiging van den Directeur en de hem toe te kennen vergoodingen wegens reis- en verblijfkosten worden bepaald door de Algemeene vergadering van aandeelhouders, in overeenstemming met den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Artikel 11.

Met afwijking van het bepaalde in het vorige artikel, wat de wijze en den duur van benoeming en de wijze van bepaling der bezoldiging en der vergoedingen wegens reisen verblijfkosten betreft, wordt benoemd tot Directeur de heer H. J. E. Wenckebach, op eene bezoldiging van f 5000.— 's jaars en met toekenning van vergoeding voor reis- en verblijfkosten berekend naar de 2e klasse van het tarief, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 Januari 1884 (Staatsblad No. 4).

Deze benoeming gaat in op — of te rekenen van — den 15on der maand, waarin het Koninklijk Besluit tot bewilliging op deze akte zal worden geteekend.

De eerste aftreding heeft plaats 1 Juli 1905.

Artikel 12.

De Directeur vertegenwoordigt de Vennootschap zoo in als buiten rechte.

Hij is overeenkomstig de bepalingen dezer akte bevoegd

Sluiten