Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aftredende Commissarissen zijn terstond herbenoembaar.

Ontstaat tusschentijds eene vacature dan wordt daarin bij gelegenheid van — of, indien het een der door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid benoemde Commissarissen betreft, vóór — de eerstvolgende jaarlijksche of eene daaraan voorafgaande buitengewone Algemeene vergadering voorzien. De buiten den gewonen rooster van aftreding benoemde heeft niet langer zitting dan tot het tijdstip van aftreding, volgens den rooster, van hem, in wiens plaats hij benoemd is.

Elke nieuwe benoeming van een Commissaris geschiedt op de wijze, waarop de Commissaris, welke vervangen wordt, benoemd was.

Artikel 14.

De Raad van Commissarissen vergadert op oproeping door den Voorzitter, hetzij uit eigen beweging of op verzoek van de meerderheid van Commissarissen gedaan.

Om eene vergadering wettig te doen zijn, wordt de tegenwoordigheid vereischt van de meerderheid van Commissarissen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve waar het personen geldt, als wanneer het lot beslist. De stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, die over personen met ongeteekende briefjes.

Besluiten van benoeming of ontslag moeten met volstrekte meerderheid van stemmen worden genomen.

De Secretaris van den Raad van Commissarissen houdt notulen van hetgeen in de vergaderingen wordt verhandeld.

Artikel 15.

Tot den werkkring van den Raad van Commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die ge-

Sluiten