Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 24.

De oproepingen voor de Algemeene vergaderingen moeten geschieden door middel van éénmaal herhaalde bekendmakingen, te plaatsen in de in artikel 28 te vermelden nieuwsbladen, met opgaaf van do punten van behandeling en met aanwijzing van de plaatsen, waar eventueele voorstellen ter lezing liggen of te verkrijgen zijn.

Tusschen het tijdstip der eerste bekendmaking en dat dor vergadering moet ten minste eone tijdruimte verloopen van veertien dagen, voor zooverre daaromtrent geene andere bepalingen in deze akte zijn vastgesteld.

Zoolang er slechts recepissen op naam zijn, kan deze wijze van oproeping vervangen worden door eene schriftelijke kennisgeving aan iederen deelnemer in de Yennootschap met bijgevoegd toegangsbewijs, vermeldende het door hem uit te brengen aantal stemmen.

Artikel 25.

Na de behandeling van de te voren aangekondigde punten kunnen behoudens het bepaalde bij hot slot van artikel 23, ook andere onderwerpen ter sprake worden gebracht.

Daaromtrent kunnen echter geene besluiten worden genomen, tenzij ten minste de helft der uitgegeven en niet afgeloste aandeelen vertegenwoordigd zij en ten minste twee derden der volgens de presentielijst uit te brengen stemmen zich daarvoor verklaren.

Elke Algemeene vergadering is bevoegd tot het houden eener volgende vergadering te besluiten en daarvoor tijd en plaats vast te stellen, met inachtneming van het bepaalde omtrent de bekendmakingen.

Verandering van (le bepalingen dezer akte.

Artikel 26.

Verandering of aanvulling van de bepalingen dezer

Sluiten