Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de vroegere berichten in de meening verkeerende, dat Boni tot het uiterste verdedigd zou worden, vereenigde de opperbevelhebber de geheele artillerie op ongeveer 700 pas voor Boni, teneinde de bestorming door een krachtig geschutvuur voor te bereiden. Nog vóór dat de artillerie haar vuur geopend had, was reeds een compagnie van het 14de bataljon in verspreide orde tot onder den vervallen aarden wal der Oosterface vooruit gerukt en daar zij geen tegenstand ondervond, beklommen de manschappen den wal en drongen zij omstreeks 11'/.i uur voorm. de verlaten hoofdplaats binnen.

Nadat de kampongs binnen de uitgestrekte hoofdplaats en de daaraan grenzende kampong Boekaka door een gedeelte der troepen waren doorzocht, werden zij, ingevolge der door de Regeering aan den opperbevelhebber uitgereikte Instructie, verbrand (getuchtigd) (1). De door den vijand achtergelaten stukken geschut (waaronder twee 20 "tO's en twee 18 <8:'s) werden vernageld en verder onbruikbaar gemaakt.

Het was inmiddels laat in den middag geworden en hoewel de terugmarsch naar Badjoa langs den kortsten weg hoogstens 2 uur zou duren, besloot de opperbevelhebber in de nabijheid van Boni te blijven bivakkeeren, opdat de Bonieren het gerucht niet zouden verspreiden, dat zij ons hadden teruggeslagen. Omstreeks 3 uur nam. werd het bivak betrokken, dicht onder den Oostelijken wal; de vijand waagde ook des 's nachts geen enkele poging om het bivak te verontrusten, doch liet evenmin van eenige toenadering blijken.

Nadat den volgenden morgen nog enkele verkenningen in den omtrek waren verricht, marcheerde de geheele colonne over Tjibodjong en Lona naar Badjoa terug, onderweg de verschillende verlaten kampongs in vlammen doende opgaan. Tegen 2 uur nam. werd het strandbivak bereikt; van

(1) De generaal-majoor Waleson zegt hieromtrent in zijne »Bijdrage" »al ware mij geen last

tot «tuchtiging" gegeven, zoo zoude ik het (Boni) evenwel hebben laten verbranden, want op Zuid-Celebes

geen oorlog zonder brand. Het is het bewijs der overwinning" Indisch Militair Tijdschrift 1873,

bladzijde 458.

4

Sluiten