Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De baksteenindustrie is een van de oudste en wellicht zelfs de oudste nijverheid in ons land en is van oecono┬╗ misch standpunt daarvoor van het grootste belang.

Cijfers, welke de juistheid van deze stellingen kunnen bewijzen, zijn evenwel slechts in beperkten kring en zelfs daar ook maar m betrekkelijk geringe mate bekend, terwijl men in breederen kring weinig of niets weet van de tech* niek van het steenbakken.

Om te trachten hierin eenigermate verandering te brengen, besloot onze Vereeniging deel te nemen aan de Tentoon┬╗ stelling, die verbonden is aan het Tweede Internationale Wegencongres. Een zeer groot deel toch der in ons land gebakken steenen vindt toepassing als verhardingsmateriaal voor straten en wegen, en de Hollandsche klinkerbestrating neemt op wegengebied eene bijzondere plaats in, al wordt ook dat soort bestrating elders (in Noord*Duitschland, Belgie en Noord*Amerika o. a.) wel aangetroffen.

Hetgeen wij op de Wegententoonstelling laten zien, zal in dit gidsje in het kort worden toegelicht, terwijl ook in groote trekken de gang van het steenbakkersbedrijf geschetst zal worden en tevens iets zal worden medegedeeld omtrent e toepassing van den baksteen als bouwmateriaal. Hun, die meer details mochten verlangen over ons materiaal, de toepassing daarvan in de wegen* of de bouw* techniek of omtrent eenig ander ermede verband houdend onderwerp, zal door ons Secretariaat (van Nispenstraat 18, Nijmegen) elke gewenschte nadere inlichting gaarne ver5 strekt worden.

Wij hopen door onze tentoonstelling er toe mede te werken, zulks ook in verband met de door leden onzer Vereeniging aan het Congres uitgebrachte rapporten over ons hollandsche verhardingsmateriaal, dat de hollandsche klinker ook buiten ons land meer bekend wordt en ge* waardeerd, in het belang zoowel van onze eigen industrie als van den goeden naam van ons land op technisch gebied.

Het Bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten.

Sluiten