Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steenen, dat zij bij tegen elkander slaan een heldere klank geven, verkrijgen. De klinker is de hardste en dichtste bak* steen, die de oven oplevert en afdalend in hardheid volgen daarop: hardgrauw, boerengrauw, roode gevelsteen, bleekroode steen en een zeker percentage „ongaar" product. Het laatste wordt bij een nieuwe ovensvulling opnieuw ingezet of gebruikt voor afdekking en sluiting. Bleekrood wordt gebruikt voor tusschenmuren bij goedkoop werk, rood, boerengrauw en hardgrauw voor buitenmuren en fundeeringen, terwijl klinkers gebruikt worden voor wegen* verharding, trasramen, waterbouwwerken, enz.

Het soortelijk gewicht van den klinker is 1.05—1.08 de drukweerstand 500—600 K.G. per c.M'2. De wateropname mag volgens de Rijks A. V. niet meer zijn dan 10 %> in 3 X 24 uur.

De jaarproductie van de geheele baksteenindustrie in ons land is ongeveer 1000,000,000 stuks, waarvan een zeer belangrijk deel straat5 en trottoirklinkers zijn.

Klinkerwegen. Van de toepassing van klinkers voor bestratingsdoeleinden laat onze vereeniging op de wereld» tentoonstelling te Brussel 1910, op een deel van het terrein behoorende tot de groep VI (Génie Civil), een nagenoeg volledig overzicht zien.

De uiteenloopendste soorten klinkers, zoowel voor den rijweg, als voor het trottoir zijn daar op een oppervlak van ruim 800 M'2. toegepast.

Voorts zorgden wij op verzoek van het Bestuur van het Congrès de la Route voor het vertegenwoordigd zijn van den Hollandschen klinkerweg in de „Histoire de la Route", terwijl wij voor de afscheidingsbanden tusschen de ver» schillende vakken in deze Histoire de la Route eveneens klinkers beschikbaar stelden, en voor het straten daarvan zorgden.

Alvorens nu tot eene beschrijving der onderscheiden gedeelten in onze klinkerstraat op de Tentoonstelling over te gaan eerst een en ander omtrent den Hollandschen klinkerweg in het algemeen.

De toepassing van klinkers voor wegverharding is niet tot ons land beperkt, maar toch treft men nergens op zoo

Sluiten