Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de hoeken over elkaar gekrast. Hierbij dient het ge» oefende oor en oog te letten op den klank en de mate van afstomping van den hoek bij het krassen.

Ook in de breuk is een goed kenmerk van den graad van deugdelijkheid van het materiaal gelegen.

In latere jaren is men ook bij de keuring van baksteenen op meer wetenschappelijke wijze te werk gegaan. Vooreerst heeft men daarbij het onderzoek voor de wateropname van den steen. Als middel tot herkenning of vaststelling van den graad van hardheid kan de wateropslurpingsproef inderdaad van nut zijn, hoewel vele factoren de waarde van dezen proef somtijds twijfelachtig maken. — Men late de steenen niet minder dan een week onder water ver» blijven, daar vooral de hardste soorten zeer langzaam zich verzadigen.

Als 2e proef kan dienen, die, waarbij de drukvastheid wordt bepaald. Deze proeven hebben bewezen, dat zelfs de mindere baksteensoorten een drukvastheid of draag» vermogen bezitten, die door geen bouwwerk ooit zal worden gevorderd. Er zijn cijfers verkregen van 100—700 K.G. per c.M'.

Bedenkt fmen hierbij, dat bij berekeningen van het draagvermogen van uit te voeren baksteenmetselwerk zelden meer dan 10 K.G. per c.M1. belasting wordt toegelaten, dan ziet men dat zelfs bij gebruik van de minste baksteen» soort een 10»voudige zekerheid wordt verkregen.

Behalve de gewone massieve baksteen levert de Neder» landsche Industrie tal van andere voortreffelijke producten van gebakken klei. Wij noemen daarvan de ondervolgende :

Holle steen. Deze steensoort is van overlangsche of dwarsche gaten en holten voorzien. Als metselsteen heeft zij de volgende voordeelen: minder gewicht, slechte warmtegeleiding, mindere gehoorigheid, meerdere droogheid en minder uitslag van den muur dan bij massieve* metsel» steen. Behalve voor muur»metselwerk worden de holle steenen ook vervaardigd voor allerlei andere doeleinden, zooals: zolderingen, traptreden, muurafdekkingen, riool» bodems enz.

Sluiten