Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den dood vrij gebleven, indien de eerste Adam die „zelfsofferande" niet, door ze zelf te verzaken, op den tweeden Adam gelegd had.

Bij de engelen Gods is „zelfsofferande", want ze kennen geen ander doel, dan om zich Gode te geven, Gode toe te wijden, en voor hun God te leven.

En zoo ook zou de „zelfsofferande" onder menschen geschitterd hebben, indien niet de zonde het offer ontreinigd, en de „offerande" van 's menschen zij onmogelijk had gemaakt.

Om u zeiven Gode te kunnen offeren moet ge eerst rein, moet uw kleed wit als sneeuw en uw gewaad als witte wolle zijn.

Dan, maar ook dan eerst kan uw leven een „zelfsofferande" voor uw God zijn.

Anders niet.

Eén enkel gebrek, de minste vlek of rimpel, maakt uw persoon gansch ongeschikt, om een offerande Gode te zijn.

Wie zich „bevlekt, met schuld bedekt en door duizend zonden misvormd," aanbiedt bij het altaar Gods, wordt onverbiddelijk, onherroepelijk afgewezen.

God duldt niets dan wat vlekkeloos en onbestraft'elij k rein is, op zijn heilig altaar.

En daarom kondt gij, kon niet één mensch, de zelfsofferande brengen, en is die dan ook nooit te voren gebracht, en zou die nooit gebracht zijn, indien in .Jezus niet de Heilige verschenen ware.

„Ontvangen van den Heiligen Geest" en daarom „afgescheiden van de zondaren", dat is zijn eeretitel, de eenige eeretitel waardoor de Christus bekwaamd werd, om die nog ongekende, steeds afgeeischte, maar nooit gebrachte „zelfsofferande" Gode op te dragen.

Toen hij bij het altaar Gods verscheen, werd hij niet afgewezen; want hij was rein.

Rein, niet alleen toen menschen hem keurden; maar ook toen hij gekeurd werd door het heilig oog zijns Gods.

Hoe ook als goud gelouterd, niets bleek aan hem te zijn, dan wat in heiligheid gelijk stond met het zeer fijne goud van Ofir.

Ware het nu om zichzelf alleen geweest, dat hij verscheen, zoo zou ook Jezus, evenals de engelen Gods in de hemelen, op aarde zijne zelfsofferande gebracht hebben in zijn leven, en door zijn leven alleen.

Sluiten