Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n ï r'f klaagtonen opstoot uit zijn felbewogen gemoed. , A ' ,E™gehatcji zeggen u wel, dat Jezus op het kruis gekermd

Psalm 'A ' fama maar eeit de Psalmodieën

Psalm 22 doet u de wereld van ontzettendheden, die achter deze diepe klaagtonen schuilt, verstaan.

Zoo vangt ge ook wel uit Gethsémané, naar wat de Evangelisten u verhalen, een smeekenden toon op, waarin de Heere Jezus aan zijn onuitsprekelijk gevoel van diepe verlatenheid lucht gaf, als het tot I etrus heet: Kunt ge met één uur met mij waken, mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe!", - maar toch den sleutel tot het lijdens-mysterie van dit diepe heimwee geeft u ook hier weer niet de Evangelist, maar de Psalm.

.■ Ir!°0r, maar! In dlen psalm klaagt Jezus uit nog veel dieper epte der ziel en noemt zijn ziel zelve „mijn eenzame", de »anschehjk „verlatene" daarbinnen. ' b

Ook m Psalm 25 klaagt deze ontzaglijke lijder: „Wend U tot mij Heere, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig Ook m Psalm 3o heet het: „Heere, breng mijn ziele weder van hun verwoestingen en mijn eenzame van de jonge leeuwen." Alaar

in Ps°aglm 2P2ero T' ^ het geSChrei Van den Man van 8marte Met d7p" ?■' >ei ',UJ" emzame van het geweld des honds." ... ®~® „eenzame bedoelt Jezus „zijn eigen ziel "

Hij zelf is die „eenzame", die „verlatene", die op zich zelf gewor-

pene en aan zich zelf overgelatene van geest.

En eerst wie dit „mijn eenzame van het geweld des honds" in zijn schreiende diepte beluisterd heeft, die zal dan ook het Lamma Sabachlam uit den aanhef van datzelfde klaaglied verstaan • o God mijn God, waarom hebt Gij mij, mij, eenzame, verlaten!"

Verlatenheid werpt een onbeschrijflijke beklemdheid op de ziel Dat ligt m onze menschelijke natuur.

Zie het aan uw jonge kinderen maar, hoe bang ze somsziinom alleen te wezen ; dat houden ze niet uit; en als ge ze in bangheid e lang alleen laat, zouden ze een stuip van angst krijgen " \ ooral zoo verdriet en moeite u nasluipt en onheilige machten

s* z.'zistsr*'di8 beh°efte bi«» -

Als er om middernacht plotseling een hevig onweder losbarst staan onwillekeurig allen op en kleeden zich aan en zoeken elkander' Allen saam en bijeen doorleeft men liefst dat bange dreunen van de elementen der natuur. ö van

Sluiten