Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berst sedert het midden-mioceen gaat de daling' regelmatig, zonder dergelijke sterke schommelingen, verder, doch de gelijktijdige opvulling door de rivieren doet niettemin de delta steeds verder naar het noordwesten voortschuiven. Hetjtfngere mioceen is marien vanaf Kessel en vertoont bij Beesel een eigenaardige strandvorining, welke moet verklaard worden doordat de mioceen-zee hier tegen een hooge kust aanspoelde, die ten deele uit onder-mioceene witte bruinkolenzandën, ten deele uit opper-oligoceen bestond. Het plioceen heeft tot niet ver van Oploo reeds een landfacies en wordt eerst bij Mill, Grave, Oss en verder noordwaarts en westwaarts marien aangetroffen. Tot dit terrestre plioceen moet men ten deele de z.g. kiezeloölieth-afzetting rekenen, daar deze typische kiezeloolithen verder naar het centrum van het bekken in de marine plioceenzanden voorkomen, te zamen met zeeschelpen.

In het oligoceen bestond dus een wijde riviermond in ZuidLimburg, in liet mioceen reikte de delta reeds tot bij Roermond, terwijl gedurende het Plioceen langzamerhand geheel Nederland land werd; onder Amsterdam bijv. ligt volgensLorié een fluviatiel jong-plioceen direct onder het fluviatile diluvium.

Hoe geleidelijk die daling sedert het mioceen ook moge geweest zijn, toch was zij zeer aanmerkelijk, doch lang niet overal even sterk. De afzettingen, die voor dien tijd werden gevormd, dus vóór de thans bedoelde, laatste dalingsperiode begon, behooren, gelijk wij zagen, tot het oligoceen. Dit ligt thans bij Vlodrop en vlak over de grens bij Wassenberg nog aan de oppervlakte, maar is in de Peel reeds 170—200 M. diep gezonken en isverd er naar het Noordwesten, dus meer naai' liet centrum van het bekken, nergens meer door boringen bereikt.

In het midden van Nederland zijn enkel maar jong-tertiaire, pliocene lagen aangetroffen. Deze vormingen, die blijkens de schelpen die er in voorkomen, uit ten hoogsten maar 10 meter diep water bezonken, liggen thans op vele honderden meters diepte. Het oudste plioceen ligt te Utrecht bij 3(50 M. en is onder Amsterdam niet meer bereikt. Hier liggen de jongere pliocene lagen, die te Utrecht al bij 230 M. bereikt waren, reeds op eene diepte van 325 M.

33

Sluiten