Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Gebied ten noordoosten van de lijn BelfeldMaasbree- Sevenum.

In deze strook zij 11 de omstandigheden weer veel gunstiger, om dezelfde reden als in de onder A. genoemde strook. De hier wederom optredende diepere grintlagen leveren overvloedig helder water, zooals boringen te Geloo, Steijl, Tegelen, Blerick, Horst en Venray aangetoond hebben.

Het grondwater staat in den regel op eenige meters diepte: door bedekking met stuifzandheuvels wordt de ftand echter niet noemenswaardig verhoogd, zoodat het daar plaatselijk dieper onder de oppervlakte ligt.

Yoor de overige gedeelten van ons land zijn zoo nauwkeurige gegevens natuurlijk nog niet bekend geworden, doch ook hier zijn aanwijzingen voorhanden, dat het terrein door breuklijnen in schollen verdeeld is, die van hydrologisch standpunt bezien, nu eens gunstiger dan weder ongunstiger zijn. Over hoe meer gegevens men beschikt, doordien de grondmonsters van boringen zorgvuldig genomen en bewerkt worden, hoe meer licht hierover kan worden verkregen. In het algemeen echter kan men zeggen, dat ten onzent weinig kans meer op goed water bestaat, zoodra de leemige glauconietzanden van het tertiair bereikt zijn, waarbij ik intusschen Zuid-Limburg uitzonder en ook nog geen oordeel wensch uit te spreken over het eoceen ten noordwesten van de lijn Nijmegen -Zuid-Barge (in Drenthe).

Vooral de brandende kwestie der verzouting van den ondergrond van de Noordzee (en ook misschien van in de diepte aanwezige steenzoutafzettingen) uit, speelt verder naar het Noordwesten een groote rol. Het verdient echter onze aandacht dat door de groote slenk tusschen Sittard en Roermond, op groote diepte, tot bijna P>00 M. — A.P., eeue enorme hoeveelheid zoet water onder druk aanwezig is, dat toch zeer waarschijnlijk in westelijke of noordwestelijke richting naar het Noordzeebekken vloeit. De vraag rijst en is uittermate belangrijk, of deze waterstroom niet verder naar het noordwesten, mogelijk zelfs tot in het gebied, dat - voor zoover wij thans weten — grootendeels verzout is, kan wordeu ver-

Sluiten