Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER HANDBORINGEN.

v olgnummor

ALGEMEEN der handboringen UITGEVOERD UITGEVOERD

VOLG- . ONTLEEND AAN: PLAATSBEPALING.

Delfstoffen DOOR. IN.

NUMMER. verricht.

Handboring- Stoel, April—Mei Medegedeeld. Op het emplacement

1 Haarlem. 1907 van het station

Vlodrop.

Handboring 1902 / Dr. J. Lorié: Be- Bij Stratum, 1 K.M.

2 / schrijving van ten oosten van

eenige nieuwe Eindhoven. I grondboringen.

I IV, in:

1 Mededeelingen om1 trent de geologie

Ilandboriii»' ' i I van Nederland, gjj w0ensel, 2l/2 I

3 " 1902 J verzameld door de k jj. ten noorden

\ Commissie voor yan J5ind]10ven.

liet geologisch onI derzoek. No. 34.

I (Verhandelingen J I Koninkl.Academie'

| v. "Wetenschappen I Tweede Sectie K.

\ A. v. W. Deel IX,

\ No. 9).

Handboring De Boer, Mei 1908 Medegedeeld. Circa 300 M. ten

4 1 : Leeuwarden. Noordenv.Roggel. Handboring' Maart 1905 „ ■ Op het terrein van

5 . het gesticht, circa

200M.tenNoorden v. station Vlodrop.

Handboring Stoel, Januari Dr. Eug. Dubois: Op de Jammerdaal-

6 Haarlem. 1906 La pluralité des sche heide tus-

périodes glaciaires schen Venlo en dans les dépöts Tegelen, bij de pleistocènes et kleigroeve van pliocènesdesPays- Canoy, Herfkens Bas. (Archives & Co.

Teyler, 1906).

Handboring De Boer, Mei 1908 Medegedeeld. Circa 200 M. ten

7 Leeuwarden. I j zuiden van Meyel. Handboring Kömhoff, Juni 190b „ Circa 500 M. ten

8 Helden. westen van Pan-

ningen.

Handboring De Boer, | 1907 n Klooster te Blerik.

9 Leeuwarden.

Handborine: De Boer, ^ 1907 „ Circa 200 M. ten

10 Leeuwarden. noorden v. Liessel.

I

Sluiten