Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare aanhangers zijn nog slechts weinig in getal, doch eene goed gevoerde propaganda kan daar wellicht groote veranderingen in brengen en is het met dit doel, dat hier eene poging wordt gewaagd in deze richting te arbeiden.

Wij verhelen ons niet, dat daarbij groote moeilijkheden zijn te overwinnen. Niet het minst door den tegenstand van diegenen, die volgens de tweede richting, een compromis tusschen de beide uitersten trachten te bewerken, doch inderdaad slechts een remmenden invloed uitoefenen om tot eene snelle en grondige verbetering van de huidige toestanden te geraken. Indien deze rem zoo krachtig blijkt te zijn, dat ze de algeheele vernieuwing van het oude systeem tegengaat, dan zal het daarvoor meest geschikte tijdstip ongebruikt verloren gaan en zal ons Werelddeel, wellicht nog voor eeuwen, in de kluisters van het oude en ondeugdelijke, met al de gevaren van dien, geklonken blijven.

De tegenwerping, door de door ons bedoelde compromisrichting gemaakt, dat de zuiver ethische richting zich niet aanpast aan de praktijk en aan reeds bestaande toestanden, is onwaar 1

Uit het hierbij gaande Ontwerp Vredestractaat is na te gaan, dat het zoowel practisch uitvoerbaar is, als aan te passen aan de tegenwoordige omstandigheden. Alles hangt af van den wil der Mogendheden, om eindelijk eens orde te brengen in den chaos. Indien echter deze wil bij de diplomaten der Oorlogvoerende Mogendheden ontbreekt, is slechts beroep op de publieke opinie mogelijk en is het voornamelijk tot deze, dat wij ons door dit geschrift wenden.

Van bevoegde zijde werd reeds opgemerkt, dat een Statenbond, vertegenwoordigd door een Bondsraad, eene macht veronderstelt boven de Staten, welke niet geduld zou kunnen worden en dat het daarom verkieselijker

Sluiten