Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Werelddeel en hunne bestaande of vroegere Koloniën in het andere Werelddeel geenszins in den weg.

Bovendien zijn de belangen, denkwijzen, godsdiensten enz. van het eene Werelddeel niet dezelfde als die van het andere, hoofdzakelijk doordat de rasverschillen tusschen de Werelddeelen onderling, grooter zijn dan die van de landen in één Werelddeel gelegen en zou eene indeeling van de Staten naar hunne Werelddeelen, daarom reeds rationeel moeten zijn. Moeilijkheden, welke zich voor kunnen doen bij Staten, welke in twee Werelddeelen zijn gelegen, zooals Rusland en Turkije, behoeven slechts van tijdelijken aard te zijn. Dat gedeelte, wat in een ander Werelddeel ligt, zou b.v. voorloopig als beschermd gebied kunnen worden beschouwd en hiervoor kunnen bijzondere regelingen worden getroffen. Het voorgestelde ontwerp laat hier ruimte genoeg voor over 1

Om thans tot het ontwerp zelf over te gaan, zij opgemerkt, dat dit geen aanspraak maakt op volledigheid, doch alleen den geest en het geraamte aangeeft, waaromheen het toekomstige Vredesgebouw zou kunnen worden opgetrokken. Sommige hoofdpunten dienen hier evenwel in het kort te worden besproken.

De indeeling in Zelfstandige en Beschermde Staten doet zich ais iets nieuws voor, doch wordt in werkelijkheid reeds stilzwijgend toegepast, zoodat dit praktisch wel niet op groote bezwaren zal stuiten. Of men ElsasLotharingen een Rijksland dan wel een Beschermd Land noemt, zal wel niet veel uitmaken. Het zwaartepunt ligt in de, op één doel gerichte, toekomst van alle Beschermde Landen: op zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid moet er een zijn, niet van naam, maar van daadwerkelijkheid en hierop zal de Bondsraad dienen toe te zien, waardoor voorkomen kan worden, dat zoogenaamde Zelfstandige

Sluiten