Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vijandelijkheden, zullen onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de betrokken Regeeringen.

Goedgekeurd en geteekend,

te den

0)

(a) één der Oorlogvoerende Regeeringen.

(b) De iste Bemiddelaar.

(c) De 2de Bemiddelaar.

Zoodra de iste Bemiddelaar alle Voorloopige Bewilligingen ontvangen heeft, geeft hij deze over aan den 2den Bemiddelaar, die alsdan kan over gaan tot het doen der uitnoodigingen voor de te houden Conferentie.

Het groote publiek dient vóór dien tijd met de grondslagen der nieuwe regeling te worden bekend gemaakt en het zal de taak der pers zijn, deze meer algemeen te verspreiden en te bespreken. Van haar zal een groot gedeelte van het te verkrijgen succes afhangen en wij hopen, dat de Nederlandsche Pers het voorbeeld moge geven van eene macht, welke krachtig ten goede weet mede te werken.

Wij achten thans een en ander voldoende toegelicht om hierachter het „Ontwerp Vredestractaat" en de „Voorgestelde Politieke Regelingen" te doen volgen. Mogen zij bij allen eene goede ontvangst vinden en bereidwilligheid om tot het groote doel mede te werken.

3

Sluiten