Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplicht afschrift van het exploit te laten aan den persoon, of aan de woonplaats van den gedaagde.

Het afschrift zal bij dengene die het ontvangen heeft als oorspronkelijke dagvaarding gelden.

2. Behoudens de bijzondere voorschriften van dit reglement aangaande het doen van exploiten aan de door partijen, bij de dagvaarding, of in den loop van het geding en van de ten uitvoerlegging gekozen woonplaats, kunnen de dagvaardingen en andere exploiten, overeenkomstig artikel 2-4 van het Burgerlijk Wetboek, met inachtneming der aldaar gemaakte onderscheidingen, mede geschieden aan de gekozen woonplaats, bij dat artikel bedoeld.

3. In geval de deurwaarder noch den gedaagde , noch iemand van diens huisgenooten aan zijne woonplaats vindt, zal hij het afschrift onverwijld ter hand stellen, of, in geval van eene verwijdering van meer dan tien palen van het residendie-kantoor, zoo spoedig mogelijk doen toekomen aan het hoofd van het plaatselijk bestuur, af aan dengene die dezen vervangt, en van die terhandstelling of inzending melding maken op de oorspronkelijke dagvaarding en op het afschrift van dezelve. Het hoofd van het plaatselijk bestuur, of diens plaatsvervanger, zal op het oorspronkelijk stuk kosteloos eene door hem onderteekende verklaring stellen, houdende vermelding van den dag der overgave of ontvangst van dat exploit, welks oorspronkelijk hij, behoudens het bepaalde bij het voorlaatste lid van artikel 5, dadelijk aan den deurwaarder teruggeeft, of zoodra mogelijk aan dezen terugzendt.

Hij moet het afschrift zoo mogelijk aan den gedaagde doen toekomen, zonder dat van dit

Sluiten