Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke rechter de acte van dagvaarding door eenen door hem aan te wijzen deurwaarder zal doen beteekenen, bijaldien de gedaagde woont binnen de residentie in welke hij zitting houdt, en anders daartoe de uoodige aanschrijving zal doeu afgaan aan het hoofd van het bestuur der residentie waar de gedaagde woonachtig is.

De vorenstaande bepalingen zijn mede toepasselijk op alle andere exploiten, en zullen de rechterlijke collegiën en hoofden van plaatselijk bestuur gehouden zijn, de hun toegezonden wordende dagvaardingen en andere exploiten onverwijld te doen beteekenen en bewerkstelligen, en daarvan behoorlijk relaas aan den rechter, van wien zij dezelve tot dat einde hebben ontvangen , ten dienste der daarbij belanghebbenden in te zenden.

Indien het uit te brengen exploit gericht mocht zijn tegen een hoofd van plaatselijk bestuur, zal de toezending geschieden aan den secretaris der residentie, of aan den residentierechter, binnen wiens ressort zoodanig hoofd van plaatselijk bestuur gevestigd is.

6. De dagvaardingen en alle andere exploiten zullen gedaan worden op de wijze als volgt:

1°. ten aanzien van den Gouverneur-Generaal, in zaken hem bijzonder aangaande, aan den persoon of ten kantore van den resident van Batavia;

2°. ten aanzien van de regeering van Neder-. landsch-Indië, als vertegenwoordigende den lande, aan den persoon ot ter woonplaats van het hoofd van het betrokken departement;

3°. ten aanzien van residentie- of plaatselijke besturen, openbare instellingen of stichtingen

Sluiten