Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de partij in persoon of te harer woonplaats, of op de wijze als hij artikel 3 en fi voor de dagvaarding is bepaald.

In alle gevallen van dringende noodzakelijkheid , zal de tenuitvoerlegging vóór den afloop van dezen termijn hij het vonnis mogen hevolen worden.

83. De. gedaagde die hij verstek veroordeeld is. zal daartegen verzet mogen doen

Het verzet moet worden gedaan binnen dertig dagen na de beteekening van het vonnis of van eenige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende acte aan den veroordeelde in persoon, of na het plegen door dezen van eenige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit, dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging hem bekend is.

— Buiten de gevallen, in het vorig lid voorzien, is het verzet ontvankelijk totdat het vonnis is tenuitvoer gelegd.

— De veroordeelde, die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.

84. (St. '89 no. 31). Het vonnis wordt gerekend tenuitvoergelegd te zijn:

in geval van gerechtelijke tenuitvoerlegging op de roerende goederen, na den verkoop;

in geval van arrest onder derden op uit te keeren gelden, na de uitbetaliug van deze aan den arrestant;

in geval van gerechtelijke uitwinning van onroerende goederen, op den dertigsten dag na de eerste der in art. 516 (§) voorgeschreven aankondigingen in het officieel nieuwsblad.

(S) Ten minste twintig dagen na de openbaarmaking van het jirocos verhaal van besiag, zal openlijk l>ij twee, met eene tusschenruimte van ten minste dertig dagen, op elkander volgende aankondigingen in het officieel nieuwsblad, worden bekend gemaakt, d»t de verkoop der in beslag genomen goederen op de gebruikelijke wijze zal plaats hebben.

Sluiten