Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle acten der procedure tot en niet het eindvonnis, zullen aan die woonplaats worden beteekend, en zal de procureur verplicht zijn de raemorien en schrifturen te teekenen, waarvan in dezen titel en in den volgenden wordt melding gemaakt.

Bij het exploit van dagvaarding moet afschrift worden overgelegd van de stukken waarop de eiscli gegrond is. Bij gebreke van deze afschriften , zullen diegene welke de aanlegger gehouden is, hangende den loop van het rechtsgeding, te geven, niet mogen berekend worden onder de kosten, ten ware die stukken door de verdediging van den gedaagde mochten noodzakelijk worden of daaruit voortvloeien, of ten ware door den rechter mocht bevolen zijn dat de zaken zullen worden geïnstrueerd bij geschrifte.

TWEEDE AFDEELING. Van de verwering en het voldingen der zaak.

107. De verweerder is verplicht binnen het tijdsverloop tusschen de dagvaarding en den dag op welken hij verschijnen moet, procureur te stellen. Dit geschiedt bij eene eenvoudige acte van wege den gestelden procureur aan dien des eischers beteekend.

De verweerder wordt geacht zijne woonplaats te hebben gekozen bij dien procureur, aan welken de aan eerstgemelde beteekende dagvaarding tot volmacht strekt.

De bepalingen van het derde lid van artikel L06 zijn te dezen toepasselijk.

Tegen den verweerder die verzuimd heeft procureur te stellen, of wiens gestelde procureur ten bij het exploit van dagvaarding beteekenden rechtdage niet verschijnt, wordt verstek verleend

Sluiten