Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verweerder in dit tusschen-geschil zal zijn antwoord bij eenvoudige acte, houdende zijne middelen en conclusie, indienen.

242. Alle incidenteele vorderingen worden in eens gedaan.

De kosten van dezulke welke naderhand mochten worden gedaan en waarvan de oorzaken reeds te gelijker tijd met de vroegere bestonden, mogen niet worden terug gevorderd.

243. De incidenteele vorderingen zullen eerst en vooraf worden uitgewezen, indien de zaak het medebrengt.

In zaken waarin schriftelijke behandeling bevolen is, zal het tusschen-geschil op de terechtzitting worden gebracht, om te worden uitgewezen zoo als bevonden zal worden te behooren.

ELFDE AFDEELING. Van reconventie.

244. De gedaagde is bevoegd om in alle zaken eisch in reconventie te doen, uitgezonderd:

1°. wanneer de eischer in conventie is opgetreden in eene qualiteit, en de reconventie hem persoonlijk zoude betreffen, en wederkeeriglijk;

2°. wanneer de rechter voor wien de eisch in conventie aanhangig is, onbevoegd is om kennis te nemen van de reconventie met betrekking tot het onderwerp van het geschil, of wanneer hij daartoe onbevoegd is met betrekking tot den persoon tegen wien de reconventie zoude worden gericht, ingevolge artikel 94 en 159 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie ;

3°. in zaken van bezitrecht, wanneer de eisch in reconventie het recht op de zaak zelve

• fpetitoirj zoude betreffen;

Sluiten