Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

763. De inbeslagneming en gijzeling houden Van rechtswege op, of de gestelde zekerheid vervalt, indien de eisch tot van-waarde-verklaring niet is ingesteld binnen acht dagen nadat de goederen in beslag zijn genomen, ol de schuldenaar is gegijzeld.

plaats, niet wettiglijk tot bewaring van gegijzelden verordend, of, bij gebreke van zoodanige afzonderlijke inrichting, in eene plaats niet wettiglijk tot bewaring van gevangenen bestemd, zullen vervolgd worden ter zake van willekeurige gevangenhouding.

Als zoodanig zal echter niet kunnen worden beschouwd het voorloopig in bewaring houden of doen bewaken van den schuldenaar buiten zoodanige plaats, ter gelegenheid van diens overbrenging naar de gevangenis.

601. De acte van ingevangenisstelling van den gegijzelde moet vermelden:

1°. het vonnis waarbij do lijfsdwang is uitgesproken;

2°. den naam, den voornaam en de woonplaats van den schuldeischer;

3°. de keus van eene woonplaats binnen den afstand van tien palen van de plaats waar de schuldenaar in gijzeling wordt gezet;

4°. de namen en de woonplaats van den gegijzelde:

5°. het voorschot van onderhoud voor ten minste dertig dagen;

6U. eindelijk, de vermelding dat zoo wel van die acte als van bet proces-verbaal van gijzeling, door den deurwaarder zeiven aan den gegijzelde afschriften zijn overhandigd, hetgeen onmiddellijk zal moeten plaats hebben.

002. De cipier moet de acte van ingevangenisstelling in zijne registers overschrijven, mitsgaders een uittreksel van het vonnis waarbij de gijzeling wordt bevolen, en wel het dispositief daarvan in deszelfs geheel.

Indien de deurwaarder in gebreke blijft om dat vonnis te vertoonen, moet de cipier weigeren den schuldenaar te ontvangen.

603. De vereischten voor do gijzeling voorgeschreven, moeten voor de aanbevelingen worden in acht genomen; evenwel zal de deurwaarder van geene getuigen worden vergezeld, en behoeft degene die do aanbeveling doet, geen onderhoud uit te keeren, indien hetzelve reeds voorgeschoten is.

604. In het geval van artikel 591, nommer2, (De schul-

n A r/

Sluiten