Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de belanghebbende partij deswege klachte inbrengen bij het hoog gerechtshof.

860. De klachte zal worden ingeleverd bij wege van verzoekschrift, hetwelk behalve door den procureur ook geteekend zal worden door den verzoeker of zijnen bij authentieke en bijzondere volmacht daartoe gemachtigde, en welke volmacht bij het verzoekschrift zal worden gevoegd; alles op straffe van nietigheid.

De bewijsstukken, indien er eenige zijn, zullen er worden bijgevoegd, en de verzoeker zal woonplaats kiezen in de plaats waar het hof zitting houdt.

861. Het hof zal bevelen dat het verzoekschrift worde medegedeeld aan den rechter tegen wien het gericht is; daartoe zal een afschrift van dat bevel en van het verzoekschrift, met de daarbij gevoegde bewijsstukken, door den griffier bij het hoog-gerechtshof, ter griffie van dien rechter worden ingezonden.

862. Binnen den daartoe bij 's hofs bevelschrift gestelden termijn. is de aangeklaagde rechter gehouden zijne middelen van verdediging in te brengen bij een schriftelijk antwoord ter griffie van het hof. De klager en diens procureur kunnen daarvan inzage nemen.

863. De rechters tegen welke de klachte gericht is, zullen zich, gedurende het onderzoek deswege . onthouden van de kennisneming van het bij hen aanhangig geding waarin de beweerde rechtsweigering heeft plaats gehad, mitsgaders van alle zaken, welke hij die de klachte heeft gedaan , bij hun collegie mocht aanhangig hebben, op straffe van nietigheid der vonnissen.

Zij zullen zich, op gelijke wijze en mede op straffe van nietigheid, moeten onthouden van de

Sluiten