Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoedelijk vereischt wordende rechtskosten te kunnen bestrijden.

De wees- en boedelkamers zullen bij haar verzoek tot toelating om kosteloos te procedeeren, eenen summieren staat van den betrokken boedel ter inzage van den rechter moeten overleggen.

892. De uitspraken van den raad van justitie aangaande de toelating om kosteloos te procedeeren, zijn aan geen hooger beroep noch andere voorziening ondei worpen.

DERTIENDE AFDEELING. Van Voorloopig getuigen-verhocr.

893. [St. 1889 no. 31.] Wanneer in de gevallen, waarin bij de wettelijke bepalingen het bewijs door getuigen is toegelaten, vóór dat nog een geding aanhangig is, of vóór dat in een aanhangig geding het verhoor kan plaats hebben, gevaar bestaat, dat dit bewijsmiddel zoude verloren gaan, hetzij uithoofde van ouderdom of ziekte der per-

: sonen, die als getuigen zouden moeten worden i gehoord, hetzij uithoofde dat zij hebben voorgei nomen Nederlandsch-Irtdie te verlaten, hetzij om ; andere dergelijke, door den rechter te beoordeeI len, redenen, kan de belanghebbende bij verzoekschrift vragen dat onverwijld een getuigenverhoor zal worden bevolen.

894. Het verzoek wordt gedaan aan den raad ivan justitie binnen welks rechtsgebied de personen die men als getuigen wil doen hooren, of het grootste getal van dezelve, woonachtig zijn.

Het verzoekschrift houdt in:

1°. de redenen welke een voorloopig getuigenverhoor noodzakelijk maken; •2°. de daadzaken welke men wil bewijzen;

Sluiten