Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 925.

1. Elke rechtsingang voor het residentiegerecht, waaromtrent hij dezen titel geene uitzondering is gemaakt, vangt aan met een verzoekschrift door den eischer, of diens, overeenkomstig artikel 944 daartoe gemachtigde, onderteekend. ingediend aan den bevoegden residentierechter, die daarmede handelt als in dezen titel is voorgeschreven.

2. Wanneer de eischer niet kan schrijven, kan hij zijne vordering mondeling voordragen aan den residentierechter, die haar in geschrift brengt of doet brengen. Deze bevoegdheid tot mondelinge voordracht geldt niet voor den gemachtigde.

3. Incidenten worden schriftelijk of mondeling ter terechtzitting aangebracht.

Artikel 926.

De vorderingen, bedoeld bij artikel 116/" van het Reglement op de rechterlijke organisatie worden ingediend als volgt:

die onder de letters b 1 en 2, c en d aan den residentierechter der plaats, waar het goed gelegen is;

die onder letter e aan den rechter bij artikel 971 van dit Reglement aangewezen;

die onder letter f aan den rechter der plaats, waar het aanbod of de gerechtelijke bewaargeving moeten geschieden, en als het aanbod of de gerechtelijke bewaargeving in een aanhangig proces voorkomen aan den rechter bij wien dit proces aanhangig is;

die. onder letter g aan den rechter voor wien het geding in conventie wordt gevoerd;

die onder letter h aan den residentierechter bij het derde lid van artikel 1036 van dit Re-

Sluiten