Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of door den residentierechter in de zaak uitspraak mocht zijn gedaan.

Artikel 957.

Partijen zullen de vragen opgeven, die zij aan de getuigen wenschen gedaan te hebben, behoudens de bevoegdheid van den residentierechter om de niet ter zake dienende niet te stellen en zelf vragen te doen.

Artikel 958.

De partij, die meer dan vijf getuigen over hetzelfde feit zal hebben doen hooren, zal de kosten der verdere getuigenissen aan hare wederpartij niet kunnen in rekening brengen.

Artikel 959.

1, De getuige, die niettegenstaande behoorlijke oproeping niet verschijnt, wordt tot eene boete van ten hoogste vijf en twintig gulden en de te vergeefs aangewende kosten veroordeeld. De residentierechter zal opnieuw zijne oproeping gelastend. Blijft de getuige andermaal in gebreke te verschijnen, dan zal hij ten tweede male worden veroordeeld in de vergeefs aangewende kosten, eene boete van ten hoogste vijftig gulden en tot de vergoeding der schade door zijn wegblijven aan partijen veroorzaakt en kan de rechter bevelen dat hij door de openbare macht voor hem zal worden gebracht.

2. Indien de niet verschenen getuige bewijst, dat hij door wettige redenen verhinderd is geweest, op den bepaalden dag te verschijnen, ontheft de rechter hem van de tegen hem uitgesproken veroordeelingen.

Sluiten