Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter op aanwijzing van pariijen of ambtshalve ten bepaalden rechtsdage een ander benoemd en het tijdstip van verschijning nader vastgesteld. De benoemde, die na eedsaflegging de opdracht niet volvoert, kan door den residentierechter worden veroordeeld tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, indien de gevraagde schadevergoeding het bedrag van vijfhonderd gulden niet te boven gaat

Artikel 965.

1. Bij verschijning van de deskundigen ten bepaalden rechtsdage en nadat zij de in artikel 954 aangegeven vragen hebben beantwoord, worden partijen in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk hunne wrakingen van de ambtshalve door den rechter benoemde deskundigen, wegens dezelfde redenen als de getuigen, voor te dragen. De op aanwijzing van partijen benoemde personen kunnen mede vóór de eedsaflegging worden gewraakt, mits de redenen van wraking zijn opgekomen na de benoeming. Over de wraking wordt door den rechter in het hoogste ressort, zoo mogelijk op den bepaalden rechtsdag, uitspraak gedaan. Wordt zij gegrond bevonden dan benoemt de rechter tevens op aanwijzing van partijen of ambtshalve een anderen deskundige.

2. Zijn geene wrakingen voorgesteld of zijn de voorgestelde verworpen, dan leggen de deskundigen op de wijze hunner godsdienstige gezindheid den eed af dat zij den rechter naar hun beste weten zullen voorlichten.

Artikel 966.

Na de eedsaflegging bepaalt de residentierech-

Sluiten