Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter zich onbevoegd heeft verklaard, wordt te niet gedaan. zal de hoogere rechter de zaak ten principale naar denzelfden rechter verwijzen, uitgezonderd :

a. wanneer beide partijen vorderen, dat de hoogere rechter de zaak aan zich zal houden;

b. wanneer de hoogere rechter, naar den aard van het geding, gronden vindt om de zaak tot zich te trekken.

Artikel 992.

1. Het vonnia van den hoogeren rechter wordt in de gewone vormen opgemaakt en uitgesproken.

2. De griffier van den raad van justitie zendt onverwijld authentiek afschrift van het vonnis, in executorialen vorm opgemaakt, met de processtukken aan den eersten rechter en geeft kennis aan den officier van justitie van de nederlegging van het vonnis ter griffie. De officier van justitie neemt daarvan inzage en vraagt, dit noodig achtende, een authentiek afschrift.

Artikel 993.

Alle uitspraken van de raden van justitie in hooger beroep worden steeds beschouwd als op tegenspraak te zijn gewezen.

Artikel 994.

1. De tenuitvoerlegging zal in allen gevalle plaats hebben bij den rechter, die in eersten aanleg uitspraak heeft gedaan.

2. De griffiers der raden van justitie houden in een daartoe bestemd register, nauwkeurig aanteekening van de zaken . welke in hooger beroep van vonnissen van residentierechters worden aanhangig gemaakt. Die aanteekening moet bevatten de namen van partijen en de dagteekening

Sluiten