Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven of en zoo ja door wie en voor welke bedragen er oppositie tegen de afgifte der kooppenningen is gedaan.

2. Indien er geen schuldeischer is, die verzet heeft gedaan, wordt door het vendukantoor overeenkomstig de deswege bestaande of later vast te stellen wettelijke voorschriften, aan dengene, op wiens verzoek het beslag is gelegd, na aftrek der kosten van executie. de som betaald. welke hem verschuldigd is, tot het bedrag van de opbrengst der executie. Indien er een overschot is, wordt dat aan den geëxecuteerde verantwoord.

Artikel 1011.

1. Indien er oppositie is gedaan en binnen acht dagen, te rekenen van den dag van verkoop, de executant, de geëxecuteerde en de opposanten niet tot overeenstemming kunnen komen over de verdeeling der kooppenningen, zal de meest gereede onder hen schriftelijk of mondeling verzoek kunnen doen aan den residentierechter, binnen wiens rechtsgebied de verkoop is geschied, om de verdeeling te doen plaats hebben.

2. De residentierechter zal het mondeling verzoek in geschrift brengen of doen brengen.

Artikel 1012.

1. De residentierechter zal het gedaan verzoek doen aanzeggen aan de iu artikel 1011 genoemde belanghebbenden.

2. Bij de aanzegging aan de opposanten wordt hun tevens gelast om binnen dertig dagen, op straffe van in de verdeeling niet te worden begrepen, bij den residentierechter over te leggen de titels, waarop hunne vordering berust, met opgave tevens of zij als bevoorrechte schuldeischers meenen te moeten worden gerangschikt.

Sluiten