Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ó. van üe overlegging wordt, naargelang zij geschiedt, aanteekening gehouden op het procesverbaal, dat door den residentierechrer van de verdeeling wordt opgemaakt.

Artikel 1013.

Na verloop van de dertig dagen bij artikel 1012 aangegeven, zal de residentierechter, naar aanleiding van het vonnis en van de door de opposanten ingediende stukken, eenen staat van verdeeling opmaken en ter griffie van het residentiegerecht nederleggen.

Artikel 1014.

Van de nederlegging van den staat wordt door hem aanzegging gelast zoowel aan den executant als aan den geëxecuteerde en aan de opposanten, met vermelding van de dagen en uren, waarop zij zich bij hem kunnen vervoegen tot het voorstellen hunner wederspraak.

Artikel 1015.

Indien binnen den tijd van veertien dagen na de in artikel 1014 vermelde aanzegging geen wederspiaak is gedaan, zal de residentierechter zijn proces-verbaal sluiten en het vendukantoor last geven tot uitbetaling aan den executant en de schuideischers van hetgeen hun volgens den staat toekomt.

Artikel 1016.

1. De wederspraak wordt gedaan op het proces-verbaal.

2. Zij wordt op last van den residentierechter aan de belanghebbenden aangezegd, met oproeping tegen dug en uur, waarop zij bij het residentiegerecht zal worden behandeld.

Sluiten