Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1024.

1. Indien van een vonnis uitvoerbaar bij lijfsdwang de tenuitvoerlegging op den persoon van den schuldenaar is gevraagd, geeft de residentierechter, indien binnen den bij artikel 999 gestelden termijn niet aan bet vonnis is voldaan, schriftelijken last tot gijzeling van den schuldenaar op een tot het doen van exploiten bevoegden persoon.

2. De deurwaarder, die den veroordeelde in gijzeling stelt, zal, indien zij wordt ten uitvoer gelegd op eene afdeelingshoofdplaats, door twee meerderjarige mannelijke getuigen worden vergezeld, en proces-verbaal van zijne verrichting opmaken.

3. De last tot gijzeling van eenen Europeaan of met dezen <ielijkgestelden persoon zal steeds op een Europeeschen deurwaarder of beambte moeten worden verstrekt.

4. De artikelen 595, 596 en 598 (§) zijn op de tenuitvoerlegging van den last toepasselijk.

Artikel 1025.

1. Wanneer de schuldenaar zich op grond van beweerde onwettigheid tegen de tenuitvoerlegging der gijzeling verzet en omtrent de stuiting of schorsing der tenuitvoerlegging eene dadelijke uitspraak verlangt, zal hij zich schriftelijk wenden tot den residentierechter. die de gijzeling heeft bevolen, of. desverkiezende, voor dien rechter worden gebracht, die in beide gevallen handelt als in de artikelen 1003, 1004 en 1005 is bepaald.

2. Worden de functiën van residentierechter

(§) Zie noot op bladzijden 74 en 75.

Sluiten