Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn onderhoud, ontslagen is, kan niet weer voor dezelfde schuld in gijzeling worden gesteld, dan ten minste één dag na zijn ontslag.

2. Wanneer het ontslag uit de gijzeling is bevolen bij gebreke van voorschot tot onderhoud, mag de schuldeischer den schuldenaar niet wederom doen gijzelen, dan na drie maanden onderhoud te hebben voorgeschoten.

3. In alle gevallen wordt de reeds doorgestane tijd van gijzelen in mindering gebracht bij de berekening van den tijd voor den duur der gijzeling toegestaan.

Artikel 1030.

1. Die uit de gijzeling is ontvlucht, kan op het vioeger tegen hem verleend bevel terstond wederom in de gijzeling worden teruggebracht,

i onverminderd de vergoeding der veroorzaakte schade en kosten.

2. Indien hij opnieuw gegijzeld wordt, geldt Ihet laatste lid van artikel 1029.

Artikel 1031.

De griffiers van de residentiegerechten houden :een register van gijzeling aan, waarin worden aangeteekend:

1°. de bevelen tot gijzeling met vermelding van hunne dagteekening, van de namen en de woonplaatsen der personen, tegen wie zij zijn afgegeven en van den tijd gedurende welken die personen krachtens die bevelen in gegijzeling kunnen gehouden worden;

2°. de aanbevelingen, met vermelding van de idagteekening harer indiening, van de namen van Iden schuldeischer, van het bedrag waarvoor de laanbeveling geschied is, van de dagteekening

Sluiten