Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie in Nederiandsch-lndië. (Staatsblad. 1901 No. 15 juncto No. 168).

HOOFDSTUK IIA.

Van de residentiegerechten op Java en Madura.

Artikel 116a.

Ter hoofdplaats van elke door een resident of assistent-resident bestuurde afdeeling en voorts op zoodanige andere plaatsen als de GouverneurGeneraal daartoe aanwijst is een residentiegerecht gevestigd, bestaande uit een rechtskundig ambtenaar als rechter, bijgestaan door een griffier.

Artikel 116b.

Het rechtsgebied van het residentiegerecht is, tenzij de Gouverneur-Generaal anders bepaalt, gelijk aan dat van den ter plaatse gevestigden landraad.

Artikel 116c.

1. De in artikel 116a bedoelde functiën zijn opgedragen aan den voorzitter en den griffier van den landraad, binnen wiens rechtsgebied het residentiegerecht zijnen zetel heeft.

2. Voor de afdeeling Bawean worden de functiën van residentierechter uitgeoefend door den rechtskundige, die aangewezen wordt om het voorzitterschap van den aldaar gevestigden landraad te bekleeden in zaken betreffende misdrijven, op welke, afgezien van verhooging van straf krachtens artikel 25 of artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders, de straf des doods

Sluiten